سرور اختصاصی

ADS-EC


 • Model G7

 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC 200GB

 • IP 1


شروع از
7,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS1


 • MODEL G8

 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
8,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS2


 • MODEL G8

 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC نامحدود

 • IP 1


شروع از
8,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS3


 • MODEL G8

 • CPU 8 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
7,900,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS4


 • MODEL G8

 • CPU 2*6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
10,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS5


 • MODEL G8

 • CPU 2*6 Core

 • RAM 24GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
9,800,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS6


 • MODEL G8

 • CPU 2*8 Core

 • RAM 32GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
13,200,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS7


 • MODEL G8

 • CPU 2*8 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
13,100,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS8


 • MODEL G8

 • CPU 20 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
16,200,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
HP DL360-G8


 • MODEL G8

 • CPU 20 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ADS9


 • MODEL G8

 • CPU 24 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
21,300,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS-X1


 • MODEL G9

 • CPU 20 Core

 • RAM 16GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
22,000,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS-X2


 • MODEL G9

 • CPU 24 Core

 • RAM 24GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
27,200,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ADS-X3


 • MODEL G9

 • CPU 24 Core

 • RAM 64GB

 • HARD at additional cost

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


شروع از
31,000,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید