اجاره فضای رک

1Unit-


 • AMP 3

 • IP 1

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
6,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
2Unit-


 • AMP 3

 • IP 2

 • TRAFFIC Traffic


شروع از
6,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
4Unit-


 • AMP 5

 • IP 4

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
13,500,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
5Unit-


 • AMP 5

 • IP 4

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
22,500,000ریال
ماهانه
2,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
6Unit-


 • AMP 6

 • IP 5

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
20,500,000ریال
ماهانه
2,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
10Unit-


 • AMP 8

 • IP 8

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
32,000,000ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
20Unit-


 • AMP 12

 • IP 16

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
60,000,000ریال
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
40Unit-


 • AMP 16

 • IP 32

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
120,000,000ریال
ماهانه
8,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید