اجاره فضای رک

1Unit-


 • AMP 1

 • IP 1

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
6,500,000ریال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
2Unit-


 • AMP 2

 • IP 1

 • TRAFFIC Traffic


شروع از
13,000,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
4Unit-


 • AMP 3

 • IP 1

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
26,000,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
5Unit-


 • AMP 4

 • IP 4

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
32,500,000ریال
ماهانه
3,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
6Unit-


 • AMP 6

 • IP 5

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
39,000,000ریال
ماهانه
2,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
10Unit-


 • AMP 8

 • IP 8

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
60,000,000ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
20Unit-


 • AMP 10

 • IP 8

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
110,000,000ریال
ماهانه
5,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
40Unit-


 • AMP 16

 • IP 16

 • TRAFFIC Unlimited


شروع از
160,000,000ریال
ماهانه
8,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید