سرور آموزش مجازی

سرور آموزش مجازی(حداکثر 10 کاربر)


  • سرور آموزش مجازی

  • USER 10


شروع از
1,800,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور آموزش مجازی(30 کاربر)


  • سرور آموزش مجازی

  • USER 30


شروع از
3,400,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور آموزش مجازی(50 کاربر)


  • سرور آموزش مجازی

  • USER50


شروع از
4,800,000ریال
ماهانه
1,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید