سرور مجازی(هارد NVME )

سرور مجازی(هارد NVME )

SN-1


 • CPU 1 Core

 • RAM 1GB

 • HARD 20GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-2


 • CPU 2 Core

 • RAM 2GB

 • HARD 40GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-3


 • CPU 2 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 60GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-4


 • CPU 3 Core

 • RAM 6GB

 • HARD 90GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-5


 • CPU 4 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 100GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-6


 • CPU 4 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 150GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SN-7


 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 200GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1