سرور مجازی(هارد SATA )

سرور مجازی(هارد SATA )

ST-1


 • CPU 1 Core

 • RAM 1GB

 • Hard 40GB

 • Traffic Unlimited

 • Ip 1


ST-2


 • CPU 1 Core

 • RAM 2GB

 • HARD 60GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-3


 • CPU2 Core

 • RAM 2GB

 • HARD 80GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-4


 • CPU 2 Core

 • RAM 3GB

 • HARD 100GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-5


 • CPU 3 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 150GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-6


 • CPU 3 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 250GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-7


 • CPU 4 Core

 • RAM6GB

 • HARD 500GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-8


 • CPU 4 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 650GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-9


 • CPU 6 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 800GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


ST-10


 • CPU 6 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 1TB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1