سرور مجازی(هارد SSD )

سرور مجازی(هارد SSD )

SD-1


 • CPU 1 Core

 • RAM 1GB

 • HARD 20GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-2


 • CPU 1 Core

 • RAM 1GB

 • HARD 30GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-3


 • CPU 2 Core

 • RAM 2GB

 • HARD 40GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-4


 • CPU 2 Core

 • RAM 3GB

 • HARD 60GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-5


 • CPU 3 Core

 • RAM 4GB

 • HARD 100GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-6


 • CPU 4 Core

 • RAM 6GB

 • HARD 140GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-7


 • CPU 4 Core

 • RAM 8GB

 • HARD 200GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-8


 • CPU 4 Core

 • RAM 16GB

 • HARD 300GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1


SD-9


 • CPU 6 Core

 • RAM 24GB

 • HARD 500GB

 • TRAFFIC Unlimited

 • IP 1